Polityka zwrotów

Zwroty i Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkt bez wad.
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie, muszą być użytkowane zgodnie z etykietą rejestracyjną, jeżeli taką posiadają.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Użytkownika są określone obowiązującymi przepisami prawa Kodeks Cywilny (art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika w dowolny sposób:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nasiona-lawrenowicz.pl
  2. pisemnie na adres: Nasiona Ławrenowicz Krzysztof Ławrenowicz  z siedzibą w Podgórach 38, 77-230 Kępice
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Składana reklamacja musi zawierać:
  1. dane identyfikujące Użytkownika: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. dokumentację fotograficzną,
  4. wskazanie okresu, którego dotyczy reklamacja,
  5. wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. 
  6. wskazanie numeru rachunku bankowego Użytkownika, na który Sprzedawca może dokonać zapłaty na rzecz Użytkownika,
 7. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, nie jest zobligowany do wysyłki Produktu na koszt Sprzedawcy. 
 8. Użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje w celu przeanalizowania podstaw zgłoszonego roszczenia przez przedstawiciela Sprzedawcy. 
 9. W razie uwzględnienia reklamacji uzasadniającego dokonanie zapłaty na rzecz Użytkownika, zapłata będzie dokonana nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji i wymianę Produktu na wolny od wad, wymiana (wysyłka) nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

Odstąpienie od Umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę, może w okresie 14 dni kalendarzowych zrezygnować z jej wykonania bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 8 ust. 8 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone poprzez:
  1. Pisemne oświadczenie na adres: Nasiona Ławrenowicz Krzysztof Ławrenowicz  z siedzibą w Podgórach 38, 77-230 Kępice
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail: kontakt@nasiona-lawrenowicz.pl 
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. Bieg terminu umożliwiającego odstąpienie od Umowy rozpoczyna się z chwilą objęcia przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, Produktu w posiadanie. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. Po odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 6.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem .
 8. Konsument oraz podmiot jednoosobowy ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. 
 9. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkty na następujący adres:

Nasiona Ławrenowicz Krzysztof Ławrenowicz  z siedzibą w Podgórach 38, 77-230 Kępice

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  1. jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. Sprzedawca informuje, że z uwagi na charakter Produktu lub jego właściwości może być on traktowany jako substancja niebezpieczna, podlegająca specjalnym regulacjom dotyczącym przewozu substancji niebezpiecznych (ADR).   
 4. Prawo rezygnacji z Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po jej spełnieniu przez Sprzedawcę traci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w których cena zależy od rynków finansowych, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, i których wahania mogą wystąpić w dowolnym momencie;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub zaspokajający jego indywidualne potrzeby;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt o krótkim terminie przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, po którego otwarciu produktu nie można zwrócić;
  6. zawartej w drodze aukcji publicznej;