Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa reguły korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.nasiona-lawrenowicz.pl, w szczególności normy zawierania umów za pomocą Sklepu, warunki wykonywania tych umów, prawa i obowiązki obu stron oraz procedurę odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.
 2.   Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do użytkowników indywidualnych, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, chyba że konkretne postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do określonej grupy.
 3. Aby korzystać ze Sklepu trzeba zapoznać się z tym Regulaminem. Zarejestrowanie konta, dokonanie zakupu czyli zawarcie umowy ze  Sklepem oznacza akceptację Regulaminu.
 4. Sklep prowadzony jest przez Nasiona Ławrenowicz Krzysztof Ławrenowicz  z siedzibą w Podgórach 38, 77-230 Kępice, NIP: 8393177454.
 5. Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną pod adresem e-mail:  kontakt@nasiona-lawrenowicz.pl 

§ 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia pisane dużą literą należy rozumieć w sposób następujący:

 1. Formularz Rejestracji – kwestionariusz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika;
 2. Formularz Zamówienia – interaktywna deklaracja dostępna w Sklepie umożliwiająca złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy oraz sposobu dostawy i płatności;
 3. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy między Użytkownikiem a Sprzedawcą. Szczegółowe informacje o Produktach dostępne są na Stronie internetowej. 
 4. Konto Użytkownika – własne konto Użytkownika w Sklepie, zabezpieczone przyjętym przez Użytkownika hasłem;
 5. Konsument – na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny – Użytkownik, który jako osoba fizyczna dokonuje za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika;
 6. Podmiot jednoosobowy – osoba fizyczna zawierająca w ramach Sklepu ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.;
 7. Sprzedawca –  Nasiona Ławrenowicz Krzysztof Ławrenowicz  z siedzibą w Podgórach 38, 77-230 Kępice, NIP: 8393177454.
 8. System płatności online – zespół czynności, infrastruktury i zależności z instytucjami pośredniczącymi przygotowany przez dostawcę systemu, umożliwiający dokonywanie przez Użytkownika zapłaty na rzecz Sprzedawcy;
 9. Umowa – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;
 10. Użytkownik – każda osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu;
 11. Zamówienie – deklaracja woli Klienta składana za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzająca bezpośrednio do zawarcia Umowy.
 12. Regulamin – poniższy dokument regulujący normy korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, dostępny pod adresem www.nasiona-lawrenowicz.pl/regulamin
 13. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem www.nasiona-lawrenowicz.pl wraz ze wszystkimi podstronami;
 14. Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.nasiona-lawrenowicz.pl wraz ze wszystkimi podstronami;

§ 3 Zasady korzystania ze Sklepu

 1. Do korzystania ze Sklepu wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz znany system operacyjny i przeglądarka internetowa.
 2.  Do przeglądania sortymentu Sklepu nie wymagane jest zakładanie Konta Użytkownika.
 3. Do prawidłowego korzystania z Konta Użytkownika, a także złożenia zamówienia, konieczne jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu się do konta oraz do utrzymania ciągu składania zamówienia.
 4.  Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w Polityce prywatności.
 5. Wszelakie akcje podejmowane przez Użytkowników muszą być zgodne z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa. Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
  1. korzystania z udostępnionych funkcjonalności zgodnie z przeznaczeniem Sklepu,
  2. przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,
  3. szanowania praw i dóbr osobistych wszystkich Użytkowników,
  4. niewykonywania działań na szkodę innych Użytkowników, Sklepu lub osób trzecich.
 6. Złożenie Zamówienia i zawarcie Umowy jest możliwe po założeniu Konta Użytkownika zgodnie z postanowieniami § 4 poniżej albo po podaniu niezbędnych prawdziwych danych osobowych i adresowych dających możliwość realizacji Umowy bez zakładania Konta Użytkownika.
 7. Konto Użytkownika naruszającego Regulamin może zostać zablokowane lub usunięte przez Sprzedawcę.

§ 4 Konto Użytkownika

 1. Założenie Konta Użytkownika jest nieodpłatne.
 2. Aby założyć Konto Użytkownika, należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na Stronie internetowej, w którym niezbędne jest podanie niniejszych danych Użytkownika: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do dostawy, numer telefonu, adres e-mail, hasło do Konta Użytkownika.
 3. Umowa o założenie Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownik może w dowolnym momencie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu opłat, rozwiązać umowę o prowadzenie Konta Użytkownika i usunąć Konto Użytkownika przez przesłanie takiego wniosku do Sprzedawcy
 4. Logowanie się do Konta Użytkownika odbywa się poprzez podanie loginu i hasła przyjętych przy jego zakładaniu.
 5. Konto Użytkownika zawiera informacje podane przez Użytkownika w czasie rejestracji. W przypadku powstania zmiany jakichkolwiek z tych danych, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować, korzystając z odpowiedniego kwestionariusza dostępnego na Stronie internetowej.
 6. Użytkownik może mieć tylko jedno Konto Użytkownika.
 7. Wszystkie dane Użytkownika muszą być prawdziwe.
 8. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Użytkownika danych, Sprzedawca może powstrzymać się z ustanowieniem Konta Użytkownika lub zawiesić jego funkcjonowanie do czasu wyjaśnienia wątpliwości.

§ 5 Składanie Zamówienia

 1. Wszystkie informacje przedstawione w Sklepie, a w szczególności dotyczące cen, są zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży i nie są ofertą sprzedaży. 
 2. Zamówienie Produktu odbywa się na Stronie internetowej Sklepu przez Formularz Zamówienia.
 3. Zakupu Produktu dokonuje się poprzez złożenie Zamówienia.
 4. W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin przeznaczonymi dla użytkowników profesjonalnych w rozumieniu ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.) oraz rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy mogą jedynie Użytkownicy będący osobami pełnoletnimi oraz posiadający kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2013 poz. 455 ze zm.).
 5. Aby złożyć Zamówienie, Użytkownik nieposiadający Konta Użytkownika musi zrealizować kolejne kroki:
  1. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” 
  2. wypełnić deklarację Zamówienia przez wpisanie prawdziwych danych Użytkownika i adresu na który ma zostać zrealizowana dostawa Produktu;
  3. wpisać dane do faktury;
  4. złożyć oświadczenie co do tego, czy Użytkownik posiada kwalifikacje, o których mowa w § 5 ust. 4 powyżej (gdy wymagane);
  5. kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”;
  6. wybrać sposób płatności i opłacić zamówienie 
 6. Aby złożyć Zamówienie, Użytkownik posiadający Konto Użytkownika musi zrealizować kolejne kroki:
  1. zalogować się na Konto Użytkownika;
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku “Dodaj do koszyka”;
  3. wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane Użytkownika;
  4. złożyć oświadczenie co do tego, czy Użytkownik posiada kwalifikacje, o których mowa w § 5 ust. 4 powyżej (gdy jest wymagane);
  5. potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i zaakceptować Regulamin;
  6. kliknąć przycisk „Złóż zamówienie”;
  7. wybrać sposób płatności i  opłacić zamówienie.  

§ 6 Metody dostawy i płatności

 1. Użytkownik może otrzymać zamówiony Produkt poprzez:
  1. Przesyłkę kurierską.
  2. Odbiór osobisty.
 2. Podane w Sklepie ceny są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto ( uwzględniają odpowiedni podatek VAT).
 3. Dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie jest obecnie prowadzona.
 4. Dostawa Produktu do Użytkownika odbywa się na koszt Użytkownika, chyba że Umowa stanowi inaczej. 
 5. Dokładne dane na temat sposobów dostawy oraz płatności znajdują się na Stronie internetowej Sklepu.
 6. Na żądanie Użytkownika Sprzedawca wystawia fakturę VAT. Faktura zostaje wystawiona po wysyłce towaru.
 7. Użytkownik może użyć następujących sposobów płatności:
  1. płatność przelewem online,
  2. płatność kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym za pośrednictwem Systemu płatności online.
 8. Użytkownik musi dokonać zapłaty za zamówiony Produkt w wyznaczonym terminie 3 dni od momentu potwierdzenia Zamówienia. W przypadku braku wpłaty Zamówienie jest traktowane jako anulowane. Chyba, że indywidualna umowa stanowi inaczej.
 9. Za dzień płatności uważany jest dzień zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy (w przypadku przelewu online), bądź otrzymania przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności z Systemu płatności online .

§ 7 Wykonanie Zamówienia

 1. Po dniu płatności (w rozumieniu § 6 ust. 9 powyżej), Sprzedawca niezwłocznie poświadcza jej otrzymanie oraz przekazuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zapłaty za Zamówienie i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę do Użytkownika wiadomości e-mail. Wiadomość wysłana na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Użytkownika, zawiera oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i jego przyjęciu do realizacji
 2. Z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e-mail, o której mowa w § 7 ust. 1, pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa, o treści zgodnej z tym Regulaminem.

§ 8 Rezygnacja z Umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę, może w okresie 14 dni kalendarzowych zrezygnować z jej wykonania bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w § 8 ust. 8 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może zostać złożone poprzez:
  1. Pisemne oświadczenie na adres: Nasiona Ławrenowicz Krzysztof Ławrenowicz  z siedzibą w Podgórach 38, 77-230 Kępice
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem e-mail: kontakt@nasiona-lawrenowicz.pl 
 2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta.
 3. Bieg terminu umożliwiającego odstąpienie od Umowy rozpoczyna się z chwilą objęcia przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, Produktu w posiadanie. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów dostarczanych osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 4. Po odstąpieniu od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie).
 6.  Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem .
 8. Konsument oraz podmiot jednoosobowy ma obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. 
 9. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić produkty na następujący adres:

Nasiona Ławrenowicz Krzysztof Ławrenowicz  z siedzibą w Podgórach 38, 77-230 Kępice

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 2. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od Umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
  1. jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 3. Sprzedawca informuje, że z uwagi na charakter Produktu lub jego właściwości może być on traktowany jako substancja niebezpieczna, podlegająca specjalnym regulacjom dotyczącym przewozu substancji niebezpiecznych (ADR).   
 4. Prawo rezygnacji z Umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w przypadku umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia usługi, że po jej spełnieniu przez Sprzedawcę traci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w których cena zależy od rynków finansowych, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli, i których wahania mogą wystąpić w dowolnym momencie;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub zaspokajający jego indywidualne potrzeby;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt o krótkim terminie przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, po którego otwarciu produktu nie można zwrócić;
  6. zawartej w drodze aukcji publicznej;

§ 9 Umowy zawierane z przedsiębiorcami

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie  Umów zawieranych z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami albo podmiotami jednoosobowymi. 
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Użytkownika, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona w ramach pojedynczego roszczenia, jak i za wszelkie inne roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. To ograniczenie kwotowe ma zastosowanie do wszystkich roszczeń kierowanych przez Użytkownika wobec Sprzedawcy, w tym także w przypadku braku zawarcia Umowy lub niezwiązanych z Umową.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Użytkownika tylko za typowe szkody przewidywalne w chwili zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 4.  Zamówienia złożone w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej są równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, iż osoba składająca zamówienie jest upoważniona do reprezentowania podmiotu, w imieniu którego zamówienie złożono. Złożenie Zamówienia bez stosownego upoważnienia skutkuje odpowiedzialnością osoby składającej zamówienie za wszelkie wynikłe szkody.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w przewozie przesyłki.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Użytkownika niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§ 10 Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Użytkownikowi Produkt bez wad.
 2. Wszystkie Produkty dostępne w Sklepie, muszą być użytkowane zgodnie z etykietą rejestracyjną, jeżeli taką posiadają.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Użytkownika są określone obowiązującymi przepisami prawa Kodeks Cywilny (art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
 4. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika w dowolny sposób:
  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@nasiona-lawrenowicz.pl
  2. pisemnie na adres: Nasiona Ławrenowicz Krzysztof Ławrenowicz  z siedzibą w Podgórach 38, 77-230 Kępice
 5. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 6. Składana reklamacja musi zawierać:
  1. dane identyfikujące Użytkownika: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. dokumentację fotograficzną,
  4. wskazanie okresu, którego dotyczy reklamacja,
  5. wskazanie okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji. 
  6. wskazanie numeru rachunku bankowego Użytkownika, na który Sprzedawca może dokonać zapłaty na rzecz Użytkownika,
 7. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, nie jest zobligowany do wysyłki Produktu na koszt Sprzedawcy. 
 8. Użytkownik zobowiązany jest do udostępnienia Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje w celu przeanalizowania podstaw zgłoszonego roszczenia przez przedstawiciela Sprzedawcy. 
 9. W razie uwzględnienia reklamacji uzasadniającego dokonanie zapłaty na rzecz Użytkownika, zapłata będzie dokonana nie później niż w ciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji i wymianę Produktu na wolny od wad, wymiana (wysyłka) nastąpi w ciągu 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

§ 11 Prawa własności intelektualnej

 1. Wszystkie materiały, elementy grafiki, układ i kompozycje elementów, znaki towarowe wraz z pozostałymi informacjami, dostępnymi na Stronie internetowej Sklepu, stanowią przedmiot praw wyłącznych Sprzedawcy. 
 2. Wszystkie elementy są przedmiotem praw autorskich oraz własności przemysłowej, dotyczy to również praw z rejestracji znaków towarowych czy praw do baz danych. 
 3. Pobieranie, wykorzystywanie w dowolnym zakresie dostępnych na Stronie internetowej Sklepu materiałów wymaga zawsze pisemnej zgody Sprzedawcy.

§12 Zmiany Regulaminu

 1. Sprzedawca ma prawo do zmian w Regulaminie na określonych  zasadach i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z podanych powodów:
  1. Wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych produktów lub usług, 
  2. zmiany przepisów prawa wymuszających konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu. W tym  przypadku Regulamin może być zmieniony w zakresie dostosowującym go do nowych wymogów prawnych.
  3. zmian w sposobie dostarczania,
  4. zmian w sposobie płatności,
  5. modyfikacji ścieżki zakupowej zakładania Konta, formularzach,
 2. W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Sprzedawca poinformuje Użytkowników, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, o planowanej zmianie Regulaminu wraz z jego treścią. Informacja zostanie wysłana do Użytkowników przed wejściem w życie planowanych zmian.
 3. Użytkownik, który nie zaakceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta. 
 4. Jeżeli Użytkownik nie wypowie umowy o założenie Konta Użytkownika przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Użytkownika z tym dniem.

§13 Informacje na temat pozasądowych sposobów rozwiązania sporów

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  1. https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
  2. https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
 2. Konsument uprawniony jest do:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  2.  zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą;
  3. rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707.
 3. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

§14 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Do rozstrzygania wszelkich sporów stosuje się prawo polskie.
 3. We wszelkich kontaktach pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem stosowany jest język polski.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2021 r.